4 tips voor dividenduitkering voor overname

André Scheirlinck, Sophista | May 30, 2018

Voorafgaand aan de verkoop van het bedrijf vindt er vaak een dividenduitkering plaats aan de verkopende eigenaar. Dat kan soms leiden tot lastige discussies tussen koper en verkoper.

In onze overnameadviespraktijk komen we het volgende vraagstuk zo nu en dan tegen. Een ondernemer die in onderhandeling is met een koper voor de verkoop van zijn onderneming, heeft met de koper afgesproken om voor de transactie alle liquide middelen uit de onderneming naar de personal holding te halen door middel van een dividenduitkering. Doel is om de onderneming “schoon” op te leveren met alleen de benodigde materiële vaste activa en werkkapitaal. Hoewel op zichzelf niets mis is met bovenstaande voorbereiding op een overdracht, kunnen valkuilen op de loer liggen.

Normaal aanwezige werkkapitaal

Allereerst is het de vraag of het wel de bedoeling is van koper om alle aanwezige liquide middelen uit te keren. Biedingen worden namelijk vaak uitgebracht onder de voorwaarde van een “normaal” aanwezig werkkapitaal. Daarbij wordt over het algemeen werkkapitaal gedefinieerd als vlottende activa minus vlottende passiva exclusief liquide middelen en/of bancair krediet. Dat betekent dat als er een tekort aan werkkapitaal op overnamedatum is, een deel van de aanwezige liquide middelen aangemerkt zal worden als gebonden liquide middelen. De gebonden liquide middelen kunnen niet worden uitgekeerd voorafgaand aan de transactie, een eventueel tekort wordt zelfs in mindering gebracht op de koopsom. Uiteraard geldt dit omgekeerd eveneens. Als er een overschot aan werkkapitaal op overnamedatum aanwezig is ten opzichte van een genormaliseerd werkkapitaal, wordt de koopsom verhoogd met dit overschot. Immers, de koper zal in de periode na overdracht meer liquide middelen kunnen vrijspelen uit het werkkapitaal.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Wettelijke uitkeringstoets

Daarnaast speelt met name het vraagstuk rondom de wettelijke uitkeringstoets en balanstest. Voor een dividenduitkering is volgens de wet een besluit van de Aandeelhoudersvergadering vereist. Het bestuur, in het MKB vaak gelijk aan de aandeelhouder, dient goedkeuring te weigeren als zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de onderneming na de uitkering niet aan de verwachte opeisbare schulden kan voldoen. Hierbij wordt in principe een jaar vooruit gekeken, vanaf het moment van uitkering.

Aansprakelijk

Vanzelfsprekend is dit een lastig punt in het geval er vlak voor de overdracht toestemming moet worden gegeven, terwijl de vennootschap op overdrachtsdatum in andere handen komt en wellicht met andere risicovolle plannen wordt opgezadeld. In beginsel zal het allemaal niet zo’n vaart lopen. Als bestuurder op het moment van de uitkering kent u de feitelijke situatie van de onderneming goed en u verkoopt uw onderneming natuurlijk ook niet zomaar aan een willekeurige derde. Maar stel dat het fout gaat en u wordt als voormalig bestuurder door de curator aangesproken voor het tekort vanwege de dividenduitkering, dan zou dit nog wel eens vervelende gevolgen kunnen hebben.


Vier tips om negatieve gevolgen van een dividenduitkering voor een overname te voorkomen:

  1. Bereid u goed voor op de verkoop van uw onderneming. Overtollige liquide middelen kunnen vaak al een jaar eerder uit de onderneming gehaald worden rekening houdend met een uitkeringstest.

  2. Kijk of de transactiestructuur aangepast kan worden, waarbij er geen dividenduitkering wordt toegepast, maar de koopsom euro-voor-euro wordt aangepast.

  3. Indien dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat de nieuwe bestuurder ook zijn fiat verleent voor de dividenduitkering op grond van zijn plannen prognoses (en neem deze als bijlage op) of toon aan dat de instemming verleend wordt op grond van een consistent beleid van de afgelopen jaren.

  4. Afhankelijk van de feitelijke situatie en omstandigheden zouden er tenslotte ook waarborgen kunnen worden opgenomen in de juridische transactiedocumentatie.                             

Al met al genoeg aandachtspunten om stil bij te staan als u te maken krijgt met dit vraagstuk. Ook in deze gevallen wilt u immers als verkoper verrassingen voorkomen.

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Klik hier voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf. 

André Scheirlinck, Sophista

André Scheirlinck is Partner en Register Valuator bij Sophista en adviseert ambitieuze familiebedrijven en ondernemers bij financieel strategische vraagstukken. Sinds 2008 is hij betrokken geweest bij vele overname- en opvolgingstrajecten.

 

artikel delen