Neem de regie bij verstrekken achtergestelde lening

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | September 12, 2014

Een goede aanpak van de achtergestelde lening zorgt er voor dat verkoper zijn achtergestelde lening ook daadwerkelijk als onderdeel van de koopprijs kan (blijven) beschouwen. Dit vraagt om een achtergestelde leningovereenkomst die de verkoper beloont, maar omgekeerd niet als een molensteen om de nek van de koper hangt.

 

In de afgelopen jaren zijn banken steeds veeleisender geworden ten aanzien van overnamefinancieringen. Doorgaans wordt van koper een hogere eigen inbreng verwacht dan in het verleden het geval was. Wanneer de koper hieraan niet kan voldoen, vraagt de financiering van een bedrijfsovername om de creativiteit van verkoper en koper.

Vaak biedt verkoper uitkomst door een zogeheten ‘vendor loan’ te verstrekken. Hierbij wordt een deel van de koopsom schuldig gebleven en omgezet in een lening. Veelal is deze lening achtergesteld ten opzichte van de bancaire financiering.
 

Financieringsaanvraag
Het is voor verkoper daarom van belang om deze lening zo goed mogelijk veilig te stellen. Het is hierbij belangrijk om de voornaamste voorwaarden van de achtergestelde lening tijdig te communiceren naar de koper en deze tevens vast te (laten) leggen. Hierbij geldt, hoe eerder hoe beter. Zorg dat hieromtrent in ieder geval duidelijkheid bestaat alvorens de koper zijn of haar financieringsaanvraag bij de bank indient.

Wanneer de afspraken bijvoorbeeld reeds zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst en deze eveneens wordt overhandigd aan de bank, kan de bank deze uitgangspunten meenemen in de structurering van haar financiering. Hiermee wordt voorkomen dat de door de bank gestelde eisen tegenstrijdig zijn met de afspraken tussen koper en verkoper. Wanneer het kredietvoorstel van de bank al definitief is, is er vaak weinig meer aan te veranderen.

 

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Aflossingsschema
Belangrijke elementen om met koper overeenstemming over te bereiken zijn onder meer het rentetarief, een aflossingsschema en de zekerheden. Door een relatief hoog rentetarief te hanteren wordt koper gestimuleerd om zich in te spannen voor een zo spoedig mogelijke aflossing. Daarnaast doet dit verhoogde rentetarief veelal ook recht aan het risicoprofiel van de lening. Probeer tevens overeen te komen dat rente jaarlijks kan worden uitgekeerd in plaats van te worden bijgeschreven.

Als gevolg van het achtergestelde karakter van de lening zal de bank veelal conditioneren dat aflossing niet eerder zal plaatsvinden dan dat de bancaire financiering is afgelost. Het is voor verkoper hierbij wel van belang om vast te leggen dat de lening uitsluitend is achtergesteld op de huidige bancaire vordering en niet op toekomstige vorderingen van de bank.

 

Ook kan overeengekomen worden dat aflossing uitsluitend plaatsvindt wanneer de cash-flow dit op verantwoorde wijze toelaat (‘excess cash’). De cash-flow (en daardoor de aanwezigheid van excess cash) is sterk afhankelijk van de bedrijfsvoering van koper. Ook hierover kun je afspraken met elkaar maken. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de management fee en een maximaal investeringsniveau. Immers hoe hoger de managementvergoeding van koper, des te beperkter de mogelijkheid tot vervroegde aflossing.

 

Onderdeel koopprijs
Probeer daarnaast een einddatum overeen te komen waarbinnen koper de achtergestelde lening dient te hebben afgelost. Een alternatief kan zijn om een inspanningsverplichting op te nemen, waarin is vastgelegd dat koper na aflossing van de bancaire financiering zich dient in te spannen om de achtergestelde lening te herfinancieren.

 
Een goede aanpak van de achtergestelde lening zorgt er voor dat verkoper zijn achtergestelde lening ook daadwerkelijk als onderdeel van de koopprijs kan (blijven) beschouwen. Dit vraagt om een achtergestelde leningovereenkomst die de verkoper beloont, maar omgekeerd niet als een molensteen om de nek van de koper hangt. Essentieel hierbij is om zoveel mogelijk zaken vroegtijdig schriftelijk vast te leggen. Duidelijkheid vooraf voorkomt discussie met de bank en met koper achteraf.

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen