Pensioenen als dealbreaker bij een overname

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | December 13, 2013

De werknemerspensioenen is een steeds groter discussiepunt. Doordat er (grote) risico's voor de koper aan kunnen kleven, kan het een behoorlijke dealbreaker zijn tijdens de verkoop van uw bedrijf.

Binnen een bedrijfsovername vormt de werknemerspensioenen een steeds groter aandachtspunt. Dit is niet verrassend aangezien pensioenen, na de loonkosten, vaak de grootste kostenpost van een onderneming vormen. Daarnaast is de regelgeving doorgaans vrij complex en kunnen de risico’s en eventuele claims en verplichtingen stevig oplopen.


Pensioenregeling
Kopers zijn zich steeds bewuster geworden van de mogelijke risico’s die de vaak complexe pensioenregelingen en -verplichtingen met zich mee kunnen brengen. Het gevolg hiervan is dat pensioenen en de wijze waarop een onderneming het pensioen voor haar werknemers heeft geregeld een steeds belangrijkere plaats is gaan innemen binnen het due diligence.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Tijdens een due diligence wordt het pensioen zowel vanuit financieel als juridisch perspectief beoordeeld. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de onderneming verplicht is om zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten, of de aangeboden pensioenregeling voldoet aan de minimale eisen, of er geen premieachterstanden bestaan en of er een risico bestaat op back-service verplichtingen.


Bedrijfstakpensioenfonds
De risico’s die pensioenen met zich meebrengen kunnen stevig oplopen. Zo kan bijvoorbeeld tijdens een due diligence aan het licht komen dat de onderneming op basis van haar activiteiten verplicht aangesloten dient te zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. Wanneer de onderneming haar pensioenen elders heeft ondergebracht en deze regeling is soberder ten opzichte van het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de onderneming. Zo kan het bedrijfstakpensioenfonds met terugwerkende kracht pensioenpremies opeisen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de reeds betaalde premies voor een elders verzekerde pensioenregeling.

Doordat de risico’s en de daaruit voortkomende verplichtingen doorgaans erg materieel zijn, gebeurt het helaas niet zelden dat koper en verkoper na het due diligence opnieuw moeten gaan onderhandelen. Wanneer de consequenties dermate groot zijn kan dit zelfs resulteren in het niet doorgaan van de beoogde transactie.


Verkooptraject

Om onaangename verrassingen in een ver gevorderd stadium van het verkooptraject te voorkomen, is het raadzaam om als verkoper zelf tijdig de pensioenregelingen te (laten) analyseren. Dit geeft je als verkoper de mogelijkheid om eventuele fouten en/of achterstanden te herstellen. Wanneer blijkt dat risico’s niet hersteld kunnen worden dan kan de toekomstige claim en/of schade inzichtelijk gemaakt worden. Dit geeft verkoper de mogelijkheid om de koper hiervan tijdig op de hoogte te stellen en de mogelijke risico’s/claims deel te laten uitmaken van de onderhandelingen.

Het tijdig in kaart brengen en communiceren van mogelijke risico’s voorkomt latere teleurstellingen. Ook wanneer je als verkoper beseft dat de risico’s een negatief effect kunnen hebben op de verkoopopbrengst, is het toch van belang om de koper hier tijdig van op de hoogte te stellen. Wanneer deze bewust verzwegen worden, zullen de mogelijke risico’s doorgaans tijdens het due diligence toch aan het licht komen.

Het uiteindelijke gevolg is dat partijen moeten gaan heronderhandelen of dat één van de partijen afziet van de transactie. Het vooraf in kaart brengen van risico’s en het tijdig communiceren daarvan maakt de kans op een succesvolle afronding van de transactie daarom het grootst.

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen