De rol van kredietrating bij bedrijfsoverdracht

Jeroen Brabers, ABN AMRO | February 22, 2013

Voor het verstrekken van een lening wegen banken het risico van een bedrijfsoverdracht af door een rating. Hoe ziet deze rating eruit? En wat kun je als ondernemer doen voor een betere rating?

Uit hoofde van het nieuwe Basel akkoord hangt het kapitaal dat banken minimaal moeten aanhouden in steeds belangrijkere mate af van het risico dat aan het krediet verbonden is. Dit alles heeft ook gevolgen voor bedrijfsoverdrachten in het MKB.

Bedrijven zullen steeds meer met interne risico-beoordelingen (kredietrating) van banken te maken krijgen. Deze rating geeft de kans weer dat de onderneming binnen een bepaalde periode (vaak  12 maanden) in betalingsproblemen komt. Hoe hoger de rating, hoe hoger het kredietrisico.

Overnamefinanciering

Bij de financiering van een bedrijfsovername zijn banken natuurlijk altijd al van het advies van de overnamespecialist en van bepaalde criteria uitgegaan zoals kwaliteit van het management en de schuldverhouding in relatie tot de winstgevendheid (debt to ebitda).

Maar in het huidige turbulente ondernemingsklimaat wordt door banken ook steeds strakker naar de interne rating gekeken. In toenemende mate is deze zelfs doorslaggevend voor de beslissing of de overnamefinanciering wel of niet wordt verleend, hoeveel onderpand moet worden verstrekt, de hoogte van het rentetarief, de stringentie van de kredietvoorwaarden en mogelijk zelfs de looptijd van de overnamelening.

Betere rating

Hoe krijgt een bedrijf een betere rating? Eigenlijk is het antwoord hierop heel flauw: goede prestaties leveren. Een rating wordt vastgesteld op basis van veel gegevens. Er zijn veel zaken zoals bijvoorbeeld branche, managementervaring of type overname waarop de ondernemer maar beperkte invloed heeft. Dit geldt niet voor de bedrijfsvoering. Voor een rating kijkt de bank immers ook naar zaken als omvang van de schuldpositie, de ontwikkeling van het eigen vermogen, de winstgevendheid, maar vooral ook de bestendigheid van de cash flow. Andere elementen zijn bijvoorbeeld de betalingstermijn van de crediteuren of de afhankelijkheid van één afnemer.

Wat zijn de 'quick wins'?

  • Zorg voor een goed ondernemingsplan. Niet alleen de exploitatiebegroting, maar nog meer een liquiditeitsprognose is van belang. Uit de toekomstige geldstromen moeten immers de nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen na overname worden voldaan.
  • Goed werkkapitaal- en balansbeheer zorgt ook voor goede kengetallen. Bovendien leidt dit vaak tot een lagere kredietbehoefte en dus ook tot lagere financieringskosten.
  • Boek investeringen niet als kosten of schrijf niet te snel af op machines. Dit drukt namelijk het bedrijfsresultaat. Boek daarom ook incidentele kosten zoals reorganisatiekosten of het faillissement van een grote klant als buitengewone lasten.
  • Elimineer zoveel mogelijk de persoonlijke elementen zoals verliesgevende activiteiten (hobby’s), te hoge management fees of luxe auto’s. Laat bijvoorbeeld ook geen grote rekening-courant met privé ontstaan of beperk de privé onttrekkingen. Vanuit een aandeelhoudersperspectief kan het leegmaken van een BV gunstig zijn, maar voor de rating kan dat negatieve consequenties hebben omdat de bank deze corrigeert op het eigen vermogen.

Kortom, het op orde hebben van uw onderneming loont. Een betere kredietrating vergroot niet alleen de kans op een succesvolle bedrijfsoverdracht, maar zal waarschijnlijk ook leiden tot lagere rentetarieven en minder stringente kredietvoorwaarden.

Jeroen Brabers, ABN AMRO

Jeroen Brabers is werkzaam als financieringsspecialist grootbedrijf bij ABN AMRO. Hij richt zich op de acquisitie van krediet-gedreven transacties, waarbij de primaire focus ligt op leveraged-, overname- en andere complexe of alternatieve financieringsvormen.

artikel delen