Rolf Metz, Écart Invest | June 8, 2017

Een participatiemaatschappij moet niet alleen voorzien in uw kapitaalbehoefte, maar moet zowel op zakelijk als op menselijk vlak garant staan voor een succesvolle samenwerking. 

Voor MKB-ondernemers is private equity en belangrijke bron om aan kapitaal te komen. Private equity staat echter voor meer dan financiële versterking, maar houdt ook een langjarig partnership in. Het is dan zaak dat partijen vooraf vaststellen of zij aan de wederzijdse verwachtingen kunnen voldoen.

Kritisch kijken

In 2016 kozen 179 Nederlandse bedrijven voor een participatiemaatschappij als medeaandeelhouder. Het spreekt voor zich dat aan deze transacties een periode van intensieve gegevensuitwisseling vooraf is gegaan. De participatiemaatschappij zal zich een oordeel vormen over de potentie van het product of de dienst, over de positie die de organisatie inneemt in de markt, de financiën en niet in de laatste plaats over de kwaliteiten en het trackrecord van het management. Andersom dient de ondernemer kritisch te kijken of het profiel van de participatiemaatschappij past bij zijn (middel)lange termijnstrategie.

Oriëntatiefase

Een eerste verkenning leert dat participatiemaatschappijen zich hebben gespecialiseerd, qua ondernemingsfasen en op sectoraal en regionaal gebied. Als ondernemer kunt u hier uw voordeel uit halen, omdat het een indicatie is of de participatiemaatschappij op grond van regio- en sectorspecifieke expertise waarde kan toevoegen aan de organisatie. In dit kader is een ander relevant gegeven of de participatiemaatschappij zich voor bepaalde of onbepaalde tijd wil binden. Een aantal private equity fondsen zijn vanwege hun beperkte looptijd bij uitstek geschikt om bedrijfsreorganisaties of de verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel te financieren. Zoekt u daarentegen groeifinanciering, dan ligt een participatiemaatschappij die voor onbepaalde tijd instapt meer voor de hand. Het ten volle benutten van de ondernemingspotentie vraagt immers om lange termijn commitment en zonodig vervolginvesteringen. Op basis van deze objectieve criteria - waaronder ook het maximale investeringsbedrag en het belang (meerderheid of minderheid) dat de participatiemaatschappij hiervoor wil verwerven - kunt u een shortlist samenstellen van partijen die bij uw doelstellingen passen.

De menselijke factor

Een belangrijke vraag die volgt is of de intermenselijke interactie tussen u en het participatieteam voorbode is van een plezierige en succesvolle relatie. De participatiemaatschappij wordt medeaandeelhouder en in ruil voor haar commitment wil zij betrokken worden bij de gang van zaken van de onderneming. Dat wil zeggen dat zij vanuit haar deskundigheid wil meedenken over strategie, financiering en professionalisering van de onderneming. Een transparante relatie waarin wederzijds vertrouwen en respect voorop staan is voorwaarde dat ondernemer en participant hun expertise optimaal kunnen inzetten ten faveure van de onderneming. Bedenk dus vooraf welke verwachtingen u heeft van de samenwerking en verzeker u ervan dat de werkwijze en stijl van handelen van het participatieteam hieraan voldoen.

De contractfase

Zijn partijen ervan overtuigd dat zij beiden maximaal voordeel kunnen halen uit de relatie en zit het met de menselijke factor wel goed, dan worden de uitgangspunten van de toekomstige samenwerking schriftelijk vastgelegd, met als sluitstuk de participatieovereenkomst. Hierin worden de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De participatiemaatschappij heeft ruime ervaring met juridische aangelegenheden en zal in deze fase het voortouw nemen. Dat wil niet zeggen dat voor u als ondernemer een passieve rol is weggelegd. Het is aan u om erop toe te zien dat de rechten en verplichtingen waar u belang aan hecht, eveneens in het contract worden opgenomen. Omdat juridische afspraken complex en verreikend zijn, is het zaak dat u over uw wensen (en grenzen) vooraf heeft nagedacht en deze kenbaar maakt.

Uw toekomstige partner moet niet alleen voorzien in uw kapitaalbehoefte maar moet zowel op zakelijk als op menselijk vlak garant staan voor een succesvolle samenwerking. 

Rolf Metz, Écart Invest

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen