Fiscaal vriendelijke bedrijfsoverdracht

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | November 10, 2016

Zeker voor bedrijfsoverdrachten in de familiesfeer zijn er aantrekkelijke faciliteiten. Een goede fiscale planning kan hier goud waard zijn. Met ingang van 2010 zijn de fiscale faciliteiten voor de overdracht van een onderneming voor de meeste situaties fors uitgebreid.

Zeker waar het gaat om de mogelijkheden van een overdracht in de familiesfeer geeft dit veel mogelijkheden voor een fiscaal vriendelijke overdracht van de onderneming.

We zullen hieronder eens door de belangrijkste mogelijkheden en beperkingen heen gaan. Hierbij concentreer ik mij op de overdracht van aandelenvennootschappen, in wezen zijn er echter vergelijkbare faciliteiten (en voorwaarden) opgenomen voor bijv. een eenmanszaak en vennoten van een VOF.

1. Bedrijfsoverdracht en fiscaliteit

Het is om te beginnen goed te beseffen welke belastingen aan de orde komen bij een overdracht in de familiesfeer. Als aandelen vererven of worden geschonken dan loopt men aan tegen de heffing van erfbelasting (nieuwe naam voor successierecht) respectievelijk schenkbelasting (vroeger; schenkingsrecht). Het tarief zal in de eerste lijn van de familiesfeer (ouders-kinderen) vrij snel 20% bedragen. Daarnaast is een dergelijke overdracht ook nog eens belast in de inkomstenbelasting met 25% aanmerkelijk belang heffing. Deze gezamenlijke heffing vormde uiteraard een behoorlijke barrière voor een soepele bedrijfsoverdracht. Om die reden zijn er in de belastingwetten een aantal faciliteiten opgenomen.

2. BOF

Op basis van de nieuwe wetgeving (veelal aangeduid als de BOF= bedrijfs opvolgings faciliteit) kan, als aan de voorwaarden voldaan wordt, de erfbelasting en schenkbelasting nagenoeg worden voorkomen en kan de aanmerkelijk belangheffing worden uitgesteld. We zullen per belastingsoort eens kort ingaan op de regeling en de voorwaarden.

3. BOF en schenk- en erfbelasting

Allereerst is het van belang dat het moet gaan om een actieve vennootschap (geen beleggingsvennootschap!) en dat het beperkt is tot het ondernemingsvermogen in die actieve B.V. Beleggingen in de (actieve) B.V. vallen er dus, los van een marge van 5%, buiten. De vrijstelling houdt in dat de eerste 1 mio waarde van de onderneming geheel is vrijgesteld, het restant is voor 83% vrijgesteld (oftewel boven de 1 mio is slechts 17% belast, waarvoor dan weer uitstel van betaling te verkrijgen is). Een belangrijke eis voor toepassing van de vrijstelling is dat de verkrijger gedurende tenminste 5 jaar de onderneming voort zal moeten zetten, er is dus sprake van een voorwaardelijke vrijstelling. In geval van een schenking geldt bovendien als eis dat de schenker gedurende 5 jaar reeds een aanmerkelijk belang had in de geschonken onderneming. In geval van vererving hoeft de erflater slechts gedurende 1 jaar een aanmerkelijk belang te hebben gehad.

4. BOF en inkomstenbelasting (25% aanmerkelijk belangheffing)

In geval van schenking en vererving kan op verzoek ook de aanmerkelijk belangclaim worden doorgeschoven. We dienen dan te beseffen dat de nieuwe aandeelhouder dus de belastingclaim overneemt van de oude aandeelhouder hetgeen niet altijd gewenst is, er moet dan ook om de faciliteit verzocht worden. Hier geldt ook de eis van de actieve B.V. en wordt beleggingsvermogen uitgezonderd. De eis dat de aandelen gedurende een bepaalde tijd voor en na de overdracht moet worden gehouden wordt echter niet gesteld. Wél wordt in geval van schenking van de aandelen als eis gesteld dat de verkrijgende aandeelhouder minimaal 36 maanden in dienst is van de verkregen vennootschap.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse