Renteaftrek-beperking in Vpb

Eric Vermeulen, AKD | November 29, 2017

Het ziet er naar uit dat betaalde rente in 2019 alleen nog volledig in de vennootschapsbelasting aftrekbaar is indien de netto-rentelast op jaarbasis minder bedraagt dan 30% van de EBITDA.

In juli 2016 is de EU-richtlijn van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken tot stand gekomen (Richtlijn (EU) 2016/1164; hierna ATAD 1 genoemd). Onderdeel van ATAD 1 is de invoering van een beperking van de aftrekbaarheid van rente in de vorm van een earnings stripping regeling. De regeling houdt in grote lijnen in dat rente tot maximaal 30% van de fiscale winst vóór belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie (ook wel fiscale ‘EBITDA’ genoemd) aftrekbaar is.

De aftrekbeperking geldt niet indien de betreffende belastingplichtige een ‘opzichzelfstaande entiteit’ is: hij is geen onderdeel van een concern én hij heeft géén gelieerd lichaam (van gelieerdheid is sprake bij een kapitaal-/stemrechtbelang van minimaal 25%) én hij heeft géén vaste inrichting in het buitenland. Voorts bepaalt de richtlijn dat (maximaal) 3 miljoen euro per belastingplichtige aan netto-rentelasten in ieder geval aftrekbaar is. Het gaat hier om alle rente, dus ook rente betaald aan derden, zoals banken.

Conceptwetsvoorstel implementatie EU-richtlijn in Nederland (juli 2017).

Op 12 juli 2017 heeft het Ministerie van Financiën het conceptwetsvoorstel strekkende tot implementatie van ATAD 1 voor internetconsultatie digitaal beschikbaar gesteld. In dat concept is – gezien de demissionaire status van het toenmalig kabinet – voor wat betreft de renteaftrekbeperking gekozen voor implementatie van de verplichte onderdelen van ATAD 1 en voor wat betreft de onverplichte onderdelen alleen voor de minimumnormen; keuzes voor afwijking hierop (zie onderdeel 2 hiervoor) zijn overgelaten aan het nieuwe kabinet.

In het conceptwetsvoorstel is aangegeven dat de nieuwe renteaftrekbeperking ook in Nederland ten doel heeft grondslaguitholling en winstverschuivingen binnen concerns (door middel van renteaftrek) tegen te gaan. In lijn met ATAD 1 is daarom een uitzondering gemaakt voor ‘opzichzelfstaande entiteiten’: belastingplichtigen (waaronder ook wordt verstaan de fiscale eenheid vennootschapsbelasting omdat die als één geheel aangifte doet) die onderdeel zijn van een groep als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek én geen gelieerd lichaam hebben én geen buitenlandse vaste inrichting, worden van de nieuwe regeling uitgezonderd.

Gezien de demissionaire status is in juli 2017 (daarom) gekozen voor het hogere aftrekminimum van 3 miljoen euro, voor wél invoering van de groepsescape (onderdeel 2, punt III hiervoor), doch is (nog) geen uitzondering voorgesteld voor ‘financiële ondernemingen’, ‘leningen inzake openbare-infrastructuurprojecten’ of een uitzondering voor leningen van vóór 17 juni 2016.

Bestaande renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting zullen voor een deel vervallen.

Keuzes in Regeerakkoord (oktober 2017).

Op 10 oktober 2017 heeft het nieuwe Kabinet haar Regeerakkoord gepresenteerd. Op het specifieke punt van de nieuwe renteaftrekbeperking van ATAD 1 wordt aangegeven dat ‘gekozen is voor een drempel van 1 miljoen euro; er wordt geen gebruik gemaakt van de in de richtlijn geboden mogelijkheid tot een groepsescape.’ Overige toelichting ontbreekt hierbij. Het finale wetsvoorstel verwachten wij in maart 2018 waarna het wetgevingsproces kan beginnen.

Gevolgen voor de praktijk

Zoals het er nu naar uitziet zal betaalde rente in 2019 alleen nog volledig in de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn indien de netto-rentelast op jaarbasis (dus na aftrek van ontvangen rente) minder bedraagt dan 30% van de (fiscaal berekende) EBITDA. Indien de netto-rentelast minder bedraagt dan 1 miljoen Euro (per belastingplichtige) dan wel indien de betreffende belastingplichtige als een ‘opzichzelfstaande entiteit’ kwalificeert, is deze aftrekbeperking niet van toepassing.

De aftrekbeperking is vooralsnog ook van toepassing op bestaande leningen. Indien in 2019 mogelijk tegen een rente-aftrekbeperking wordt aangelopen, verdient te aan te bevelen ultimo 2018 een wijziging aan te brengen in de juridische structuur, de fiscale structuur en/of in de financieringsstructuur.

Eric Vermeulen, AKD

Eric Vermeulen is met ingang van 1 januari 2016 als fiscaal partner verbonden aan AKD en werkzaam in de fiscale vakgroep. Eric Vermeulen is gespecialiseerd in fiscale advisering van nationaal en internationaal opererende ondernemingen.

artikel delen