Looptijd van een investeerder

Rolf Metz, Ecart | October 1, 2014

Een participatiemaatschappij kan veel waarde toevoegen. Neem echter in de oriëntatiefase vooral ook het tijdsperspectief in ogenschouw. Immers, waar het de duur van de overeenkomst betreft, hanteren participatiemaatschappijen verschillende beleidslijnen. Door hierop in te spelen, haalt de ondernemer het beste uit de samenwerking.

Participatiemaatschappijen kunnen een actieve bijdrage leveren aan waardecreatie, doordat zij naast kapitaal eveneens hun kennis, ervaring en netwerk aanwenden ten faveure van de onderneming. De ondernemer moet zich daarbij realiseren dat participatiemaatschappijen sterk van elkaar verschillen. Deze verschillen betreffen niet alleen de branche, investeringsfase of mate van zeggenschap, maar ook, en niet onbelangrijk, de looptijd van de investering.

Participatiemaatschappij

De werkwijze van een participatiemaatschappij is in het algemeen als volgt. De fondsbeheerder trekt vermogen aan bij beleggers. De fondsbeheerder en de beleggers spreken met elkaar duidelijke tijdslijnen af. De eerste periode is de ‘investeringsperiode’. Gedurende deze periode worden nieuwe participaties verworven en aansluitend moeten deze participaties de beoogde ontwikkeling doormaken. Tenslotte breekt het moment aan dat de participaties worden verkocht, waarbij alle middelen terugvloeien naar de beleggers. Dit is de ‘gesloten periode’.

Om het maximale uit de samenwerking te halen, is de ondernemer het meest gebaat bij een nieuw opgericht fonds. Het fonds zit dan nog aan het begin van de investeringsperiode, zodat er nog financiële ruimte is voor vervolginvesteringen, mocht dit voor de ontwikkeling van de onderneming nodig zijn.

Is de gesloten periode eenmaal bereikt, dan is de kans gering dat het fonds door-investeert. De ondernemer moet in dat geval op zoek naar een nieuwe investeerder die de bedrijfsplannen financiert. Daarenboven moet de ondernemer ook nog eens op zoek naar een investeerder die bereid is om de huidige participatiemaatschappij uit te kopen. Het behoeft geen uitleg dat de tijd en aandacht van het management beter besteed is aan de onderneming dan aan haar aandeelhouders.

Fondsmanagement

Een fonds dat tegen het einde van haar investeringsperiode loopt, biedt ook onderhandelingsruimte. Door een participatiemaatschappij aan boord te halen waarvan het fonds bijna in de gesloten periode is aangekomen, kan de ondernemer proberen gunstige voorwaarden te bedingen.

Het fondsmanagement staat in die fase immers voor een dilemma: ofwel zij investeert het onbenutte kapitaal in een participatie, ofwel het fondsmanagement stort het geld terug op de bankrekening van de beleggers. De ondernemer moet in zo’n situatie wel zeker weten dat zijn bedrijf de gewenste ontwikkeling doormaakt binnen de fondstermijn. Slaagt hij hier niet in, dan kan dit ertoe leiden dat de onderneming te vroeg in haar ontwikkeling wordt verkocht.

Particuliere investeerders

De ondernemer die zich bewust is van de kansen en risico’s van de looptijd van een fonds, kan een weloverwogen keuze maken. Wil hij op dit punt geen risico lopen, dan is een fonds dat aan het begin van haar financieringsperiode zit, een goede optie. Een andere mogelijkheid is, kiezen voor een investeringspartner die een onbepaalde looptijd hanteert.

Er zijn zowel participatiemaatschappijen, particuliere investeerders als family offices die voor onbepaalde tijd investeren. De ondernemer tekent dan voor een samenwerking van meer duurzame aard, waarin aanvullend kapitaal na participatie niet wordt geconditioneerd door de looptijd van het fonds. Dit kan van betekenis blijken, bijvoorbeeld wanneer zich gedurende participatie onvoorziene omstandigheden voordoen en het businessplan aanpassing behoeft.

Rolf Metz, Ecart

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen