De 'disclosure letter': wat is het, wat moet je ermee en waar op te letten

Door gebruik te maken van een disclosure letter wordt voorkomen dat koper direct na closing een claim onder de garanties kan indienen.
header image

15 november 2022, Jan-Willem Reesink, Banning Advocaten

Bij de overname van een onderneming komt geregeld de term disclosure letter voorbij. In gewoon Nederlands kun je de disclosure letter het beste aanduiden als de 'bekendmakingsbrief'.

Bij de verkoop van een onderneming is het gebruikelijk dat de verkoper garanties verstrekt aan een koper van haar onderneming. Zo garandeert de verkoper bijvoorbeeld dat de aandelen van haar zijn, verkoper bevoegd is de transactie aan te gaan en de vennootschap niet betrokken is bij gerechtelijke procedures.

Due diligence

Door het uitvoeren van een due diligence voldoet de koper aan haar onderzoeksplicht. Naast de onderzoeksplicht van de koper, heeft de verkoper een mededelingsplicht. De mededelingsplicht houdt kort gezegd in dat de verkoper voor de koper relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de onderneming bekend dient te maken (te ‘disclosen’) aan de koper. Dat doet verkoper door het verstrekken van informatie aan koper via bijvoorbeeld een voor dat doel ingerichte digitale dataroom waartoe de koper en haar adviseurs toegang krijgen.

Koper en haar adviseurs krijgen vervolgens de mogelijkheid de verstrekte informatie te bekijken en daarover vragen te stellen aan de verkoper. Na afronding van de due diligence door de koper en voorafgaand aan de ondertekening door partijen van de koopovereenkomst wordt de dataroom gesloten, waardoor de verkoper nadien dus ook geen disclosures meer kan doen.

Juistheid van informatie 

Koper mag ervan uitgaan dat de door verkoper verstrekte informatie juist is en zal de voorwaarden voor het aangaan van de transactie mede hierop baseren. Verkoper kan de verstrekte informatie en de daaruit door koper opgedane kennis in beginsel tegenwerpen aan koper, hetgeen betekent dat de koper na voltooiing van de transactie verkoper niet kan aanspreken wegens schending van een afgegeven garantie als uit de due diligence informatie blijkt dat die betreffende garantie niet juist was. Door de onjuistheid van een garantie voorafgaand aan een transactie te disclosen voldoet de koper aan zijn mededelingsplicht.

Als er sprake is van een splitsing tussen signing en closing kan de verkoper in de tussenliggende periode in principe geen aanvullende disclosures meer doen. In die situatie kan de disclosure letter uitkomst bieden en daarin kan verkoper feiten en omstandigheden melden die hun oorsprong vinden na signing. Let op: het komt voor dat een verkoper bewust of onbewust pas in de disclosure letter melding maakt van feiten en omstandigheden die al voor signing bekend waren en dus toen al gemeld hadden moeten worden. 

Disclosure letter

Door tussen signing en closing gebruik te maken van een disclosure letter wordt voorkomen dat koper direct na closing een claim onder de garanties kan indienen. Dat lijkt fair richting de verkoper, echter dat resulteert wel in de vraag wat de koper doet als blijkt dat er een disclosure wordt gedaan die maakt dat indien zij daar voor signing bekend mee was geworden zij de koopovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden was aangegaan.

De uitkomsten van de due diligence leiden namelijk in voorkomende gevallen tot commerciële discussies tussen koper en verkoper over de hoogte van de koopprijs, specifiek af te geven garanties en vrijwaringen, opschortende voorwaarden waaraan moet worden voldaan en door de verkoper te verstrekken zekerheid. Dergelijke discussies wil je niet vlak voor closing.

Over de gevolgen van het gebruik van een disclosure letter moet dus vroegtijdig in het overnameproces aandacht worden besteed.


Jan-Willem Reesink
Jan-Willem Reesink, Banning Advocaten

Jan Willem is specialist op het gebied van ondernemingsrecht bij Banning Advocaten. Hiervoor was hij bijna negen jaar als advocaat werkzaam bij Van Doorne op de afdeling Corporate M&A.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Bestel de nieuwste editie van de Brookz 500!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is de ultieme jaargids met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Gerelateerde artikelen

Aandachtspunten bij werknemersparticipaties: zorg voor zakelijke voorwaarden

Werknemers belonen met aandelen in het bedrijf lijkt een slimme zet, maar er zijn enkele belangrijke aspecten om in gedachten moeten houden.

lees meer >

Het belang van een goede intentieovereenkomst voor de kandidaat-koper

Dit zijn drie belangrijke punten die vanuit het oogpunt van de kandidaat-koper in de intentieovereenkomst moeten worden geregeld.

lees meer >

De earn out: win-win of lose-lose?

Het structureren van earn-out-bepalingen in koopovereenkomsten vereist zorgvuldige afweging en een heldere formulering. 

lees meer >