Disclaimer

Gepubliceerd: 12 maart 2021

Brookz is een onderdeel van Brookz BV

Gebruiksvoorwaarden internetdiensten van Brookz BV

De internetdiensten en websites van Brookz BV (hierna ook aangeduid met “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Brookz BV berusten bij Brookz BV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Brookz BV.

Brookz BV behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Brookz BV en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van Brookz BV, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Brookz BV c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Brookz BV slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van Brookz BV op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Brookz BV en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Brookz BV noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Brookz BV is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Brookz BV c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Brookz BV aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Brookz BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Brookz BV voor gebruiker.

Brookz BV hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Brookz BV.

Overige voorwaarden aan gebruik

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van Brookz BV zijn naast de Algemene voorwaarden de volgende overige voorwaarden aan gebruik van toepassing. Bij het gebruik van internetdiensten van Brookz BV dient u: in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen; alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en de eventueel door ons te verstrekken instructies naa te leven. U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

  • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van Brookz BV heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Brookz BV;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
  • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.
  • Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van Brookz BV zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij hanteren verwijzen wij u naar ons Privacy verklaring.

Privacystatement

Voor informatie betreffende onze omgang met uw privacy verwijzen wij u naar ons Privacy verklaring.

Postadres & Klantenservice

Voor vragen is onze klantenservice bereikbaar op telefoonnummer: 020 - 303 87 30 . Poststukken kunt u zenden naar:

 

Brookz BV

T.a.v. de directie

Science Park 106, 1098 XG, Amsterdam