EBITDA: betekenis & berekenen [incl. rekenvoorbeeld]

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz
21 februari 2023
Bij bedrijfsovernames wordt veel gebruik gemaakt van het begrip EBITDA. Maar wat is EBITDA, hoe je het kunt berekenen en waarom wordt het zo vaak toegepast?
header image

Bij bedrijfsovernames, maar ook bij investeringen of de aanvraag van een financiering, wordt veel gebruik gemaakt van het begrip EBITDA. In dit artikel gaan we dieper in op wat EBITDA precies is, hoe je het kunt berekenen en waarom het zoveel wordt toegepast. 

Inhoud:

  1. Wat is EBITDA?
  2. Waarom is EBITDA belangrijk?
  3. EBITDA en bedrijfswaarde
  4. Hoe kun je EBITDA berekenen?
  5. Wat is het verschil tussen EBITDA en EBIT?

Wat is EBITDA?

EBITDA is de afkorting van een Engelse term, namelijk: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (EBITDA). In het Nederlands vertaalt: de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen. Het is in feite de brutowinst inclusief alle financiële aftrekposten (belasting, rente en afschrijvingen) en laat zien hoeveel kasstroom een bedrijf kan genereren.      

Waarom is EBITDA belangrijk?

De EBITDA is een winstbegrip dat je in principe niet kan manipuleren en daarmee is het ook een goede maatstaf om bedrijven met elkaar te vergelijken. Het geeft de prestatie van een bedrijf goed weer, omdat het de inkomsten laat zien voordat de accountant en financiële aftrekposten eraan te pas zijn gekomen. 

EBITDA en bedrijfswaarde

De EBITDA geeft ook een goede indicatie van de winstgevendheid en daarmee de waarde van een bedrijf. Voor de waardebepaling van een bedrijf wordt vaak de formule ‘EBITDA x multiple’ gebruikt, dus hoe groter de EBITDA, hoe hoger de waarde van het bedrijf. Hoewel het een indicatie van de waarde op een bepaald moment is, geeft het goed weer hoe een bedrijf ervoor staat. 

Bovendien heeft de EBITDA ook weer invloed op de hoogte van de multiple zelf. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoe kleiner een onderneming is, hoe groter de kans dat de verwachte vrije kasstromen niet zullen worden gerealiseerd. Kleine bedrijven zijn nu eenmaal volatieler en risicovoller.

TIP: Ieder half jaar wordt de Brookz Overname Barometer gepubliceerd met daarin de gemiddelde multiples per sector. 

Hoe kun je EBITDA berekenen?

Ook zonder diepgaande economische kennis is het mogelijk om de EBITDA te berekenen. De nettowinst na belastingen is de basis van de berekening. Hieronder een voorbeeld hoe je vanuit de resultatenrekening tot die nettowinst komt

Netto-omzet                                 € 1.000

 -/- inkoopwaarde van de omzet     €   350

 = Bruto marge                           €   650

 -/- Afschrijvingen                         €     50

 -/- Diverse kosten                        €   200

 = Operationeel resultaat           €   400

 -/- Saldo rentebaten en – lasten    €     50

 = Netto winst                             €   350

 -/- Belastingen                             €     50

 = Netto winst na belastingen    €   300


Vanuit deze opstelling kun je vervolgens vrij eenvoudig de EBITDA berekenen:


Nettowinst                                      € 300

 + Afschrijvingen/amortisatie           €   50

 = Cashflow                                  € 350

 + Belastingen                                   € 50

 + Rentebaten en -lasten                   € 50

 = EBITDA                                     € 450


In bovenstaande formule zijn verschillende termen opgenomen die misschien nog wat extra uitleg verdienen. 

Netto winst: Dit is niets anders dan de netto-inkomsten van een onderneming. Op de winst- en verliesrekening staat de winst onderaan de berekening, als het nettoresultaat

Rentebaten en -lasten: Onder de winst vind je de rente. Deze rente is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het soort bedrijf en de tak, waarin de onderneming actief is. In de financiële documenten vind je deze kostenpost onder de categorie niet-operationele kosten. Goed om te weten: kapitaalintensieve industrieën hebben vaak hogere rentelasten op de winst- en verliesrekening staan, vanwege directe hoge investeringen in fysieke activa. Denk aan de vliegtuigindustrie, chemische industrie en de scheepsbouw.

Belastingen: Voornamelijk relevant vanwege de wisselende tarieven. Het belastingtarief varieert van bedrijf tot bedrijf en is ook jaarlijks aan economische invloeden onderhevig. Op de winst- en verliesrekening vind je ook deze kostenpost in de sectie niet-operationele kosten;

Afschrijvingen & amortisatie: Deze beiden posten pakken we even samen, omdat ze beiden om waardevermindering draaien. Op de winst- en verliesrekening vind je de afboekingen onder bedrijfskosten. Bepaalde investeringen in kapitaal worden minder waard, door het gebruik ervan, en dat dient te worden geregistreerd.

Wat is het verschil tussen EBITDA en EBIT?

Hoewel EBITDA en EBIT nogal eens door elkaar worden gebruikt, zijn ze niet gelijkwaardig. Bij EBIT ga je namelijk uit van het bedrijfsresultaat na afschrijvingen, waarbij de financiële resultaten en belastingen buiten beschouwing worden gelaten. In dit artikel op Brookz wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen beide termen. 

Aandachtspunten EBITDA-waardebepaling

Los van de discussie over de waardebepaling met EBITDA, en de sterk uiteenlopende multiples, is het goed om te onthouden dat vuistregels niet in beton gegoten zijn. Als koper moet je bijvoorbeeld alert zijn op het feit dat vuistregels geen rekening houden met een specifieke situatie. Ieder bedrijf is uniek. Kijk dus verder dan de vuistregels en doe gedegen onderzoek. Beoordeel het aan te kopen bedrijf, voordat je klakkeloos uitgaat van de vuistregels.

Geschreven door
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Nieuwste verhalen