Privacyverklaring

Gepubliceerd: 25 maart 2024

Brookz BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende privacyverklaring en websitevoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Wij zijn gerechtigd om deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen, persoonsgegevens en verwerkingen

1. Website (hierna ook “De website”): www.brookz.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): 

Brookz BV, gevestigd te Sciencepark 106, 1098 XG Amsterdam, kvk-nummer: 32.121.643. 

3. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen.

4. Beheerder verwerkt persoonsgegevens die (1) u actief aan ons verstrekt en (2) die – o.m. om technische redenen – automatisch of op andere wijze aan ons worden doorgegeven. Bij het bezoeken van onze Website worden automatisch enkele persoonsgegevens aan onze systemen verstrekt zoals het door u gebruikte IP-adres. Ook kunnen wij gegevens over u verzamelen afkomstig van derden partijen, zoals door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en op andere wijze, bijvoorbeeld via het gebruik van cookies.

5. Beheerder verwerkt persoonsgegevens op basis van vier grondslagen, namelijk (1) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, (2) omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, (3) op basis van toestemming van de betrokkene, of (4) omdat dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

6. Wij zijn gerechtigd om de door ons verkregen persoonsgegevens te delen met groepsmaatschappijen en te gebruiken om de software of andere producten/diensten (verder) te analyseren / ontwikkelen (waaronder het trainen van taalmodellen of kunstmatige intelligentie). Bij de ontwikkeling van producten/diensten zorgen we ervoor dat de daarvoor gebruikte persoonsgegevens niet herleidbaar zijn.

7. Beheerder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen risico’s van misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving. 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld waar nodig een verwerkersovereenkomst sluiten (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Artikel 2 - Uw privacyrechten 

Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten: 

  • het recht op inzage;
  • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • het recht op rectificatie en aanvulling;
  • het recht om uw persoonsgegeven over te laten dragen aan een andere partij; 
  • het recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken; 
  • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Naast voornoemde rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 3 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 4 - Bewaartermijn gegevens

1. De klantgegevens worden opgeslagen in het IT systeem van beheerder zolang zolang de klant gebruik maakt van de diensten van beheerder.

2. Wanneer de klant op enig moment wenst dat beheerder zijn gegevens verwijdert dient hij dat per mail te melden aan [email protected]. Beheerder zal zijn gegevens vervolgens binnen twee weken volledig verwijderen en de klant daarvan bevestiging sturen.

Artikel 5 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

• Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

• Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

• Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

• Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende Cookies:

• Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

• Google Analytics (analytische cookie)

• Adobe (analytische cookie)

• Facebook (tracking cookie)

• Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 6 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 7 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 8 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 9 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 10 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Klantenservice Brookz, [email protected], 020 - 303 87 30.