Algemene voorwaarden

Gepubliceerd: 1 januari 2022

Gepubliceerd: 20 december 2023

Artikel 1             Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van Brookz.

1.2 Brookz: Brookz B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam (1098 XG) aan het adres Science Park 106, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75841622. 

1.3 Diensten: het al dan niet tegen betaling beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare recht op toegang tot het Platform en eventuele andere (marketing)diensten van Brookz waaronder advertenties.

1.4 Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Diensten. Gebruiker kan tevens Klant zijn.

1.5 Particuliere Klant: een partij die een Overeenkomst met Brookz sluit om (i) een eigen (door de partij zelf gedreven) onderneming of bedrijfsonderdeel te koop aan te bieden op het Platform, of om (ii) een onderneming te kopen of te investeren in een onderneming met persoonlijke/eigen middelen voor persoonlijke doeleinden. Een Particuliere Klant is niet (i) een onderneming of diens achterliggende aandeelhouder die als (neven)activiteit heeft het op professionele wijze doen van (des)investeringen in andere ondernemingen (zoals private of institutionele beleggingsmaatschappijen, private equity of investeringsfondsen) en ook niet (ii) een onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van fusies en overnames (zoals M&A adviseurs, advocaten, corporate finance adviseurs, fiscalisten, geldverstrekkers, etc). Onder persoonlijke/eigen middelen wordt in dit artikel mede bedoeld geld dat door de Particuliere Klant wordt geleend.

1.6 Klant: een Particuliere Klant en/of Professionele Klant, afhankelijk van de context.

1.7 Overeenkomst: de tussen Brookz en Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de Diensten en iedere vervolgovereenkomst of nadere overeenkomst.

1.8 Platform: het Brookz-platform 

1.9 Professionele Klant: een partij die een Overeenkomst met Brookz sluit om (i) op professionele wijze (des)investeringen in ondernemingen te doen of belangen in ondernemingen te houden (zoals private of institutionele beleggingsmaatschappijen, private equity of investeringsfondsen), of om (ii) diensten aan te bieden op het gebied van fusies en overnames (zoals M&A adviseurs, advocaten, corporate finance adviseurs, fiscalisten, geldverstrekkers, etc) .

1.10 Succesfee: een (aanvullende) vergoeding die de Klant aan Brookz verschuldigd is wanneer een transactie tot stand komt met betrekking tot een onderneming (of een onderdeel daarvan) die op of via het Platform wordt aangeboden (“Onderneming”), en de koper en verkoper bij die transactie direct of indirect via het Platform met elkaar in contact zijn gekomen. Een ‘transactie’ betekent de verkoop van (een onderdeel van) de onderneming door middel van een overdracht van aandelen, activa en/of passiva, aandelenruil, fusie of anderszins.

1.11 Vergoeding: de eventuele vergoeding die de Klant (periodiek) verschuldigd is aan Brookz voor het gebruik van de Diensten (waaronder de Succesfee).  

Artikel 2 Wijziging Algemene Voorwaarden en rangorde

2.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Vergoedingen kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door Brookz worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een mededeling per e-mail en via het Platform en zijn direct van toepassing. 

2.2 Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. 

Artikel 3 Diensten voor Particuliere Klanten en Professionele Klanten

3.1 Brookz biedt Diensten (onder andere) aan in abonnementsvorm. De verschillende Diensten en bijbehorende tarieven die Brookz aanbiedt, zijn te vinden op de website van Brookz. Op de ingangsdatum van deze Algemene Voorwaarden mogen Professionele Klanten uitsluitend gebruikmaken van de ‘Professional memberships’ zoals aangeboden op de website van Brookz of via andere kanalen door Brookz. Particuliere Klanten kunnen uitsluitend gebruik maken van alle overige memberships die op Brookz.nl worden aangeboden, zoals de Premium Memberships.

3.2 Bij het aangaan of verlengen van de Overeenkomst voor Diensten die Brookz aan Particuliere Klanten aanbiedt, staat Klant ervoor in dat zij valt onder de definitie van Particuliere Klant en de Diensten overeenkomstig gebruikt. Brookz is bevoegd om bij de Klant informatie op te vragen om te controleren of de Klant kwalificeert als Particuliere Klant. En Brookz is bevoegd om het gebruik van haar Platform te monitoren om te controleren of een Klant als Particuliere Klant kwalificeert.

3.3 Als blijkt dat een Professionele Klant in strijd met het voorgaande een Overeenkomst heeft gesloten om Diensten voor Particuliere Klanten te gebruiken, dan is Brookz bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen en de schade te vorderen die Brookz daardoor heeft geleden.

Artikel 4 Aanvang, duur en opzegging Overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten die digitaal worden gesloten, komen tot stand zodra Brookz de Overeenkomst per e-mail heeft bevestigd. Overeenkomsten die schriftelijk worden gesloten, komen tot stand door ondertekening daarvan door de Klant of doordat de Klant op andere wijze een aanbod van Brookz heeft aanvaard.

4.2 Tenzij anders overeengekomen of uit de aard van de Overeenkomst anders blijkt, worden Overeenkomsten gesloten voor een bepaalde periode zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Overeenkomsten worden tegen het einde van de looptijd automatisch verlengd voor dezelfde duur op basis van dezelfde soort Overeenkomst en tegen de dan geldende Vergoeding, tenzij uiterlijk 6 weken voor afloop van de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd. Voor vragen over uw Overeenkomst, adresmutaties, opzeggingen etc. kunt u mailen naar  [email protected] .

4.3 Brookz heeft het recht om het aangaan van een Overeenkomst met een Klant te weigeren zonder opgave van redenen. Brookz heeft voorts het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, indien Klanten en/of Gebruikers in strijd handelen met de Overeenkomst of om een andere reden die volgens Brookz een beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigt. Als Brookz de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzegt omdat de Klant of diens Gebruikers in strijd handelen met de Overeenkomst, dan heeft de Klant geen recht op restitutie van de Vergoeding over de periode na de datum van opzegging.

4.4 De inhoud van de Overeenkomst/Diensten en de hoogte van de eventuele Vergoeding worden vermeld in of bij de Overeenkomst. 

Artikel 5 Rechten en plichten Klant en Gebruikers

5.1 De Klant staat ervoor in dat haar Gebruikers de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zullen naleven en de Klant is verantwoordelijk voor de (niet-)naleving van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden door haar Gebruikers. Brookz is bevoegd om Gebruikers die in strijd handelen met de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden, de wet of privacyreglementen uit te sluiten van de Diensten of om andere passende maatregelen te treffen.

5.2 De Gebruiker zal de inlogcode en wachtwoord voor toegang tot het Platform strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk van derden (waaronder collega’s) houden. De Gebruiker zal het wachtwoord onmiddellijk wijzigen als er reden is om aan te nemen dat een derde daarmee bekend zou zijn geworden.

5.3 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens die zij (en haar Gebruikers) aan Brookz heeft verstrekt of bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt. De Klant garandeert dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. 

5.4 Het is de Klant uitsluitend toegestaan de Diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen onderneming c.q. belangen. De Klant/Gebruiker zal de Diensten niet (door)verkopen, sublicenseren, overdragen, toewijzen of anderszins beschikbaar stellen aan derden.

5.5 De inhoud van de website van Brookz mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Brookz.

5.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een verkoop- of koopprofiel plaatsen op het Platform (waaronder e- mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of die Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

5.7 Klanten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf hebben de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Dit herroepingsrecht vervalt na 14 dagen of zodra de levering van de Diensten (zoals het tot stand brengen van contact tussen Klant en andere personen in het Brookz-netwerk) is begonnen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kan de Klant contact opnemen met Brookz op [email protected].  Brookz zal bij herroeping door de Klant betaalde vergoedingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen. 

Artikel 6 Vergoedingen en betaling

6.1 Betaling van een overeengekomen Vergoeding geschiedt altijd vooraf en moet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zijn ontvangen op het bankrekeningnummer van Brookz. Tenzij anders bepaald is de Vergoeding exclusief btw.

6.2 De Gebruiker is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

Artikel 7 Succes fee

7.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op verkopende Klanten die als (onderdeel van de) Vergoeding een Succesfee zijn overeengekomen met Brookz. De hoogte en voorwaarden van de Succesfee worden schriftelijk vastgelegd.

7.2 De Succesfee is verschuldigd op het moment waarop de Onderneming (of het eerste deel daarvan) wordt overgedragen (via een akte bij de notaris of overgang activa/passiva) en zal worden betaald binnen de betalingstermijn op de factuur van Brookz waarmee de Succesfee in rekening wordt gebracht.

7.3 Bij de verkoop van (een onderdeel van) de onderneming die op het Platform wordt aangeboden en waarvoor een Succesfee is bedongen, wordt aangenomen dat die verkoop via het Platform tot stand is gekomen (en aldus de Succesfee verschuldigd is). Dit uitgangspunt kan door Klant met tegenbewijs worden weerlegd.

7.4 Klant zal, binnen tien werkdagen nadat één van de onderstaande situaties zich voordoet, Brookz schriftelijk informeren tezamen met de informatie die Brookz nodig heeft om het eventuele recht en de hoogte van de Succesfee te berekenen:

7.4.1 de voorwaarden voor het recht op de Succesfee zijn in vervulling gegaan, of

7.4.2 de betreffende Onderneming of een onderdeel daarvan is verkocht maar Klant meent (en onderbouwt) dat aan de voorwaarden voor het recht op de Succesfee niet is voldaan, of

7.4.3 het aanbod om de betreffende Onderneming te kopen wordt definitief ingetrokken 

7.5 Met het oog op de bepaling van het recht op en de hoogte van de Succesfee, zal Klant aan Brookz binnen 7 dagen na een verzoek daartoe alle informatie verstrekken die Brookz redelijkerwijs nodig acht. De Klant zal ervoor zorgen dat zij bevoegd is om informatie met Brookz te delen zonder dat geheimhoudingsafspraken met derde partijen worden geschonden. Brookz zal de door Klant verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor het doel beschreven in dit artikel en zal de informatie strikt vertrouwelijk behandelen en zo snel als mogelijk verwijderen.

7.6 Als Klant de verplichtingen in artikel 7.4 en 7.5 niet of niet tijdig naleeft en Brookz heeft redenen om aan te nemen dat de betreffende onderneming is verkocht, dan is Brookz gerechtigd om het maximum van de overeengekomen Succesfee in rekening te brengen. Bij gebreke van een maximum Succesfee zal de Succesfee op EUR 25.000 worden gefixeerd, onverminderd het recht van Brookz om naleving van de verplichtingen te vorderen en om de werkelijke Succesfee te vorderen voor zover die hoger is dan het genoemde bedrag. De gefixeerde Succesfee wordt niet verlaagd als de werkelijke Succesfee lager zou zijn.

7.7 Brookz is een Platform dat kopers, verkopers en adviseurs van/bij de verkoop van ondernemingen samenbrengt. Brookz biedt een online marktplaats waarop partijen elkaar kunnen vinden, Brookz beoogt niet om namens koper of verkoper te bemiddelen bij de verkoop van ondernemingen. De Succesfee wordt dan ook niet gekwalificeerd als een vergoeding voor een succesvolle bemiddeling door Brookz, maar als een vergoeding voor een succesvol gebruik van het Platform (‘matching’). 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Brookz staat er niet voor in dat de Diensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Brookz is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens of informatie van Gebruikers. 

8.2 Brookz streeft ernaar dat de door haar verstrekte informatie zoveel mogelijk correct en feitelijk juist is, maar kan onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uitsluiten. Brookz is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door een Gebruiker wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie.

8.3 Aansprakelijkheid van Brookz voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.4 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Brookz ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Brookz wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien voor de aansprakelijkheid van Brookz geen verzekeringsdekking bestaat, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade van Brookz onder de Overeenkomst – als gevolg van één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen – beperkt tot de factuurwaarde over de periode in de zes maanden voorafgaand aan de eerste schadeveroorzakende gebeurtenis. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Brookz.

8.5 Brookz is niet aansprakelijk voor door een Klant geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan; gevallen waarin Brookz niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen of het uitvallen van servers. 

Artikel 9 Data en privacy

9.1 Vertrouwelijke informatie die door Klanten of Gebruikers aan Brookz zijn verschaft, zullen door Brookz vertrouwelijk worden behandeld en (afgezien van hetgeen bepaald in artikel 9. 6) uitsluitend worden gebruikt voor de levering van de Diensten. Brookz neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging. Voor zover vertrouwelijke informatie persoonsgegevens bevat, is de privacyverklaring van Brookz daarop van toepassing. Voor zover Brookz vertrouwelijke informatie met derde partijen deelt of door derde partijen laat verwerken (zoals hostingdienstverleners), zal Brookz met die derde partijen passende beveiligings- en geheimhoudingsafspraken maken. Brookz deelt geen data met partijen die zijn gevestigd buiten de EER.

9.2 Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen partijen de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG) naleven. 

9.3 De wijze waarop Brookz data en persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt en de rechten van Gebruikers zijn opgenomen in de van tijd tot tijd geldende privacyverklaring van Brookz (“Privacyverklaring”). De Privacyverklaring van Brookz is beschikbaar op de website van Brookz.

9.4 In aanvulling op de Privacyverklaring verklaart Brookz dat persoonsgegevens en data van Klanten en Gebruikers niet zullen worden geleverd of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan
(i) de uitvoering van de Overeenkomst, of
(ii) het versturen van marketingmails van Brookz en/of partners van Brookz, of
(iii) het bepaalde in artikel 9.6, of (iv) een andere grondslag uit de AVG.

9.5 Zo nodig zullen partijen tijdig een verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst sluiten.

9.6 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 9.1 is Brookz gerechtigd om de door de Klant en haar Gebruikers ingevoerde en door de Dienst gegenereerde gegevens te delen met haar groepsmaatschappijen en te gebruiken om de software of andere producten/diensten (verder) te ontwikkelen (waaronder het trainen van taalmodellen of kunstmatige intelligentie). Bij de ontwikkeling van producten/diensten zorgt Brookz ervoor dat de daarvoor van Klanten/Gebruikers gebruikte vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens niet herleidbaar zijn.

Artikel 10 Overig

10.1 Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands Recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst of die daarvan het gevolg zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te

Amsterdam.

Contactgegevens

Brookz is een onderdeel van Brookz BV

Postadres: Science Park 106, 1098 XG, Amsterdam

Algemeen telefoonnummer : +31 (0)20-303 87 30

Emailadres: [email protected]

KvK.nr: 758.41.622 Gooi-, Eem- en Flevoland

Btw.nr: NL860416045B01

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2023.