Algemene voorwaarden

Gepubliceerd: 1 januari 2022

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van Brookz.

1.2 Brookz: Brookz B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam (1098 XG) aan het adres Science Park 106, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75841622. 

1.3 Diensten: het al dan niet tegen betaling beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare recht op toegang tot het Platform en eventuele andere (marketing)diensten van Brookz waaronder advertenties

1.4 Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Diensten. Gebruiker kan tevens Klant zijn.

1.5 Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met Brookz een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.6 Overeenkomst: de tussen Brookz en Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de Diensten en iedere vervolgovereenkomst of nadere overeenkomst.

1.7 Platform: het Brookz-platform 

1.8 Vergoeding: de eventuele vergoeding die de Klant (periodiek) verschuldigd is aan Brookz voor het gebruik van de Diensten. 

Atikel 2. Wijziging Algemene Voorwaarden en rangorde

2.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Vergoedingen kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door Brookz worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een mededeling per e-mail en via het Platform en zijn direct van toepassing. 

2.2 Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. 

Artikel 3. Aanvang en duur Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten die digitaal worden gesloten, komen tot stand zodra Brookz de Overeenkomst per e-mail heeft bevestigd. Overeenkomsten die schriftelijk worden gesloten, komen tot stand door ondertekening daarvan door de Klant of doordat de Klant op andere wijze een aanbod van Brookz heeft aanvaard.

3.2 Tenzij anders overeengekomen of uit de aard van de Overeenkomst anders blijkt, worden Overeenkomsten gesloten voor een bepaalde periode zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Overeenkomsten worden tegen het einde van de looptijd automatisch verlengd voor dezelfde duur op basis van hetzelfde soort Overeenkomst en tegen de dan geldende Vergoeding, tenzij uiterlijk 6 weken voor afloop van de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd. Voor vragen over uw Overeenkomst, adresmutaties, opzeggingen etc. kunt u mailen naar [email protected]

3.3 De inhoud van de Overeenkomst/Diensten en de hoogte van de eventuele Vergoeding worden vermeld in of bij de Overeenkomst.

Artikel 4. Rechten en plichten Klant en Gebruikers

4.1 De Klant staat ervoor in dat haar Gebruikers deze Algemene Voorwaarden zullen naleven en de Klant is verantwoordelijk voor de (niet-)naleving van de Algemene Voorwaarden door haar geregistreerde Gebruikers. Brookz is bevoegd om Gebruikers die in strijd handelen met de Algemene Voorwaarden, de wet of privacyreglementen uit te sluiten van de Diensten of om andere passende maatregelen te treffen.

4.2 De Gebruiker zal de inlogcode en wachtwoord voor toegang tot het Platform strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk van derden houden. De Gebruiker zal het wachtwoord onmiddellijk wijzigen als er reden is om aan te nemen dat een derde daarmee bekend zou zijn geworden.

4.3 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens die zij (en haar Gebruikers) aan Brookz heeft verstrekt of bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt. De Klant garandeert dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. 

4.4 Het is de Klant uitsluitend toegestaan de Diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen onderneming c.q. belangen. De Klant/Gebruiker zal de Diensten niet (door)verkopen, sublicenseren, overdragen, toewijzen of anderszins beschikbaar stellen aan derden.

4.5 De inhoud van de website van Brookz mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Brookz.

4.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een verkoop- of koopprofiel plaatsen op het Platform (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of die Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

4.7 Bij levering van de diensten van Brookz heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht vervalt na 14 dagen of zodra de levering van de diensten (zoals het tot stand brengen van contact tussen u en andere personen in het Brookz-netwerk) is begonnen. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met Brookz op [email protected] Indien u een bedrag betaald heeft, zal Brookz.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

Artikel 5. Vergoedingen en betaling

5.1 Betaling van een overeengekomen Vergoeding geschiedt altijd vooraf en moet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zijn ontvangen op het bankrekeningnummer van Brookz. 

5.2 De Gebruiker is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 Brookz staat er niet voor in dat de Diensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Brookz is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens of informatie van Gebruikers. 

6.2 Brookz streeft ernaar dat de door haar verstrekte informatie zoveel mogelijk correct en feitelijk juist is, maar kan onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uitsluiten. Brookz is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door een Gebruiker wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie.

6.3 Aansprakelijkheid van Brookz voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

6.4 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Brookz ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Brookz wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien voor de aansprakelijkheid van Brookz geen verzekeringsdekking bestaat, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade van Brookz onder de Overeenkomst – als gevolg van één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen – beperkt tot de factuurwaarde over de periode in de zes maanden voorafgaand aan de eerste schadeveroorzakende gebeurtenis. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Brookz.

6.5 Brookz is niet aansprakelijk voor door een Klant geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan; gevallen waarin Brookz niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen of het uitvallen van servers.

Aritkel 7. Privacy

7.1 Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen partijen de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG) naleven. 

7.2 De wijze waarop Brookz data en persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt en de rechten van Gebruikers zijn opgenomen in de van tijd tot tijd geldende privacyverklaring van Brookz (“Privacyverklaring”). De Privacyverklaring van Brookz is beschikbaar op de website van Brookz.

7.3 In aanvulling op de Privacyverklaring verklaart Brookz dat persoonsgegevens en data van Klanten en Gebruikers niet zullen worden geleverd of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan (i) de uitvoering van de Overeenkomst, of (ii) het versturen van marketingmails van Brookz en/of partners van Brookz, of (iii) een andere grondslag uit de AVG.

7.4 Zo nodig zullen partijen tijdig een verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst sluiten.

Artikel 8. Overig

8.1 Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands Recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst of die daarvan het gevolg zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contactgegevens

Brookz is een onderdeel van Brookz BV

Postadres: Science Park 106, 1098 XG, Amsterdam

Algemeen telefoonnummer : +31 (0)20-303 87 30

Emailadres: [email protected]

KvK.nr: 758.41.622 Gooi-, Eem- en Flevoland

Btw.nr: NL860416045B01

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 12 april 2022.