Juridische voorbereiding verkoop: een goede voorbereiding is het halve werk

Sietse Piekaar
12 december 2022
Het kan voor een verkoper lonen om samen met de boekhouder en de jurist alvast voor de verkoop aandacht aan juridische onderwerpen te besteden.
header image

Ben je ondernemer en voornemens je bedrijf op korte termijn te verkopen of heb je zelfs al (een) potentiële koper(s) op het oog? Grote kans dat de koper een due diligence-onderzoek zal willen uitvoeren.

Het due diligence-onderzoek kan tijdrovend zijn en soms ook stress veroorzaken. Ook voor de verkoper vormt het due dilligence-onderzoek echter een belangrijk onderdeel van het overnameproces. Partijen zullen immers in de regel overeenkomen dat de koper niet onder garanties kan claimen voor zover informatie gedurende het due diligence-onderzoek aan hem beschikbaar is gesteld. Bovendien heeft de overname meer kans van slagen als blijkt dat de verkopende partij haar zaken goed geregeld heeft en de integratie na de transactie vlot en soepel kan verlopen.

Zonder meteen een (uitgebreid) vendor due diligence te (hoeven) doen, kan het voor een verkoper zeker lonen om (samen met de boekhouder en de betrokken jurist) alvast aandacht aan de volgende juridische onderwerpen te besteden, voordat de koper met haar adviseurs aan het due diligence onderzoek begint. Hiermee kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen.

 1. Administratie
  Zijn de jaarstukken op tijd gedeponeerd? Zo niet, zorg dan dat dit alsnog wordt gedaan. Is de (financiële) administratie bijgewerkt en voldoende inzichtelijk? Is dat (nog) niet het geval, zorg dan dat de administratie wordt geüpdatet op een manier die ook aan de koper voldoende inzicht biedt.

 2. Contracten
  Is jouw bedrijf voor een belangrijk deel afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers of afnemers? Controleer of alle tussen jullie geldende afspraken goed op papier staan (en op naam van de juiste entiteit). Mocht dit niet het geval zijn, zorg dan dat dit alsnog gebeurt. Check ook of in bepaalde overeenkomsten een change of control-bepaling is opgenomen op basis waarvan het voor de contractspartij mogelijk is de overeenkomst in geval van wijziging van zeggenschap te beëindigen. Afhankelijk van onder meer de aard van de relatie met de betreffende contractspartij en de gevoeligheid van de beoogde (verkoop)transactie, kan worden overwogen het vragen van instemming als closing action of post-closing action op te nemen.

 3. Vastgoed/huur
  Wordt er vastgoed gehuurd? Dan is het goed om na te gaan hoe lang de huurovereenkomst nog loopt, wat de opzegtermijn is en of in de overeenkomst een change of control bepaling staat. Hier behoeft nog geen actie op te worden ondernomen, maar een koper zal hier vanzelfsprekend wel in geïnteresseerd zijn. Daarnaast is het goed om na te gaan of de huurprijs tussentijds is geïndexeerd en welke vorm van zekerheid dient te worden gesteld. Is het vastgoed in eigendom van een van de groepsvennootschappen? Controleer in het kadaster of het eigendom goed is geregistreerd, check of de huurprijs marktconform is en of het eventueel benodigde energielabel aanwezig is.

 4. Personeel
  Verzamel alvast de arbeidsovereenkomsten en overige voor het personeel geldende regelingen zoals (collectieve dan wel individuele) bonusregelingen en/of pensioenregelingen. Zorg ook voor een bijgewerkt overzicht van de opgebouwde vakantiedagen.

 5. IE-rechten
  Wordt in de bedrijfsvoering gebruik gemaakt van bepaalde IE-rechten? Controleer of ze zijn geregistreerd en of de registratie op de juiste naam staat. Mocht van een (zelfontwikkeld) softwaresysteem gebruik worden gemaakt, check dan of een licentie dient te worden overgedragen of verschaft.
   
 6. Vergunningen
  Wordt in de bedrijfsvoering gebruik gemaakt van bepaalde vergunningen? Controleer hoe lang ze nog geldig zijn, of ze op de juiste naam gesteld zijn en of de beoogde wijziging van zeggenschap invloed op de geldigheid heeft.

 7. Geschillen
  Is er sprake van een lopend (of dreigend) geschil? Wellicht kan dit nog op voorhand worden opgelost (bijvoorbeeld door een schikking te treffen). Mocht dit niet mogelijk zijn, reken er dan op dat als de risico’s en de mogelijke omvang van de kostenpost niet op voorhand vaststaan, de koper ten aanzien hiervan een specifieke vrijwaring in het overnamecontract zal willen opnemen.

Mocht je tegen een kwestie aanlopen die niet voorafgaand aan het due diligence-onderzoek van koper kan worden opgelost, dan hoeft dit nog geen probleem te vormen. Zodra de problematiek bij de koper bekend is (gemaakt), zijn de meeste issues met een vrijwaring, pre- of post-closing verplichting van verkoper of een afslag op de koopsom alsnog op te lossen om zodoende (toch) tot een geslaagde verkoop te komen.

Geschreven door
Sietse Piekaar, Nysingh advocaten en notarissen

Sietse Piekaar is advocaat ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en faillissementsrecht bij Nysingh. Met die kennis adviseert zij over fusies en overnames, due diligence, samenwerkingsovereenkomsten en herstructureringen.

Nieuwste verhalen