Term Sheet of intentieovereenkomst?

Ward Welage
Ward Welage, Ten Advocaten
27 maart 2023
Wat is eigenlijk het verschil tussen een term sheet en een intentieverklaring?
header image

Een bedrijf kopen of verkopen is een intensief traject: het bedrijf in kwestie wordt gewaardeerd, er vindt een boekenonderzoek (due diligence) plaats en er worden onderhandelingen gevoerd.

Onder meer over de koopprijs, garanties, exit, non-compete, aandeelhoudersovereenkomst en andere (ontbindende) voorwaarden.

Dit proces begint met het vastleggen van de intentie van verkoper en koper in een Term Sheet of in een intentieovereenkomst, ook wel Letter of Intent (LOI) genoemd. Maar wat is het verschil tussen die twee? Wat moet er in worden opgenomen en wanneer is het document bindend? Als advocaat ondernemingsrecht leg ik het u graag uit.

Hetzelfde doel

Beide documenten hebben hetzelfde doel: het vastleggen van de intentie van verkoper en koper om met elkaar te onderhandelen en zo te komen tot een getekende koopovereenkomst. In beide documenten worden voorlopige afspraken vastgelegd en wordt benoemd wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor de koop of verkoop.

Naast deze opsomming van punten waar verder over onderhandeld gaat worden, wordt ook de tijdlijn van het overnameproces vastgelegd. Term Sheet en intentieovereenkomst zijn dus belangrijke startdocumenten voor de verdere onderhandelingen tussen verkoper en koper.

Verschil in vorm

Het verschil tussen een Term Sheet en intentieovereenkomst zit vooral in de vorm. De intentieovereenkomst is vaak uitgebreider. Als intenties en voorwaarden uitgebreid worden vastgelegd, heeft de intentieovereenkomst al veel weg van de inhoud van een koopovereenkomst.

Een Term Sheet is meestal wat beknopter. Hoe uitgebreider en gedetailleerder de intenties en voorwaarden worden vastgelegd in deze startdocumenten, hoe minder ruimte er in de contractfase is voor onderhandelingen over de transactiedocumentatie (waaronder de koopovereenkomst). 

Wel of niet bindend? 

Wat in ieder geval bindend is, is de afspraak om gedurende een bepaalde periode niet met andere partijen te onderhandelen over de koop of verkoop van het bedrijf. Ook afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn bindend. Verder zijn de afspraken in een Term Sheet niet bindend. Dit wil zeggen dat de partijen in beginsel nog nergens aan vastzitten en op ieder moment van de koop of verkoop kunnen afzien.

Het is wel belangrijk om de bepalingen in de Term Sheet zo te formuleren dat duidelijk is waartoe partijen wel of niet toe verplicht zijn. Op het moment dat een bepaling bindend is geformuleerd, is de overeenkomst niet vrijblijvend en dienen partijen de overeengekomen afspraken na te komen. 

Wat staat erin? 

Geen enkele Term Sheet of intentieovereenkomst is hetzelfde, simpelweg omdat geen enkele overname hetzelfde is. Wel komen veelal dezelfde onderwerpen er in terug. Onderwerpen die van belang zijn om op te nemen zijn: 

 • koper, verkoper en target
 • soort transactie (bijv. aandelentransactie of activa/passiva-transactie)
 • de duur
 • tijdspad  
 • (ver)koopprijs
 • recht om een due diligence uit te laten voeren 
 • geheimhouding 
 • exclusiviteit
 • non-concurrentie- of relatiebeding
 • personeel 
 • opschortende voorwaarden
 • garanties
 • vrijwaringen


Tips

 1. Is een Term Sheet of intentieovereenkomst ondertekend, dan kunt u niet zomaar uit de onderhandelingen stappen, ook al zijn veel opgenomen bepalingen niet bindend. Het is dus belangrijk om, behalve over de inhoud van het document, ook hierover tevoren goed na te denken. 
 2. Bij fusies en overnames zijn de financiële belangen vaak groot. Daarom is het verstandig dat u zich goed laat adviseren. 
 3. Door de afspraken tussen partijen duidelijk vast te leggen is er minder kans op discussie tussen partijen en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
Geschreven door
Ward Welage, Ten Advocaten


Ward Welage is advocaat fusies & overnames en insolventierecht bij TEN Advocaten en begeleidt zowel kopers als verkopers bij overnames, herstructureringen en bij een doorstart na faillissement. 

Nieuwste verhalen