De urgentie van een gedegen waardering en de WHOA

Geert Hoedjes
8 juli 2021
De waardering van de onderneming speelt op verschillende manieren een centrale rol in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).
header image

Aan ondernemingen in zwaar weer wordt sinds kort door deze wet de mogelijkheid geboden het bedrijf gezond te maken. Zonder het verlichten van de schuldpositie zouden er prachtige bedrijven failliet gaan.

De waardering van de onderneming speelt hier op verschillende manieren een centrale rol. Ondernemingen moeten namelijk wél voldoende levensvatbaar zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Levensvatbaarheid van onderneming

Als een onderneming voor langere tijd winstgevend is én aan de financiële en organisatorische verplichtingen kan voldoen, is de onderneming in principe levensvatbaar. De financiële factoren die hier een rol spelen laten zich raden.

Een zeer belangrijke vraag die echter ook gesteld moet worden is of de ondernemer zelf in staat is om de crisis situatie om te buigen naar een financieel gezonde situatie. Is hij of zij mentaal fit genoeg om de situatie te buigen? Is de ondernemer voldoende in staat om in te spelen op veranderende marktomstandigheden? Als deze vragen soelaas bieden richting de toekomst kan men beginnen aan de uitwerking.

Bepalen reorganisatiewaarde

Door middel van een waardering wordt de reorganisatiewaarde vastgesteld en onderbouwd. Dit zal een weergave zijn van de (going concern) waarde van de onderneming met een gezonde structuur, na een succesvolle operationele reorganisatie. De DCF-methode (discounted cash flow) methode zal hierbij leidend zijn.

Let wel op dat bij het berekenen van de reorganisatiewaarde rekening wordt gehouden met de toeleveranciers (de crediteuren) die onderdeel uitmaken van het WHOA-akkoord. Bij een zuivere waardering moeten hun posities voor en na het WHOA-akkoord meegewogen worden. Zijn ze na het akkoord nog wel bereid om onder de zelfde condities hun producten en/of diensten te leveren?   

Inschatting van het toekomstige succes

Het probleem is dat de meest gebruikte waarderingsmethoden uitgaan van een 'gezonde' onderneming. Een (subjectieve) inschatting van het toekomstige succes geeft houvast voor de waardering. Hoeveel discussies dit in de praktijk zal opleveren gaat de tijd uitwijzen.

Vanuit waarderingsperspectief dient daarom niet alleen gekeken te worden naar het saneren van de schuldpositie (passiva-zijde) maar ook naar een reorganisatie van de activa-zijde van de balans met als doel de structurele verdiencapaciteit te verbeteren. De waarde na deze voorgenomen herstructurering moet hierna afgezet worden tegen de verwachte waarde in geval van een faillissement (liquidatiewaarde).

Het bepalen van de liquidatiewaarde kan door middel van de ‘reguliere’ liquidatie waarderingsmethoden De liquidatiewaarde is de directe opbrengstwaarde bij een (gedwongen) verkoop van de activa minus de schulden. Hierbij is van belang op te merken dat de liquidatiewaarde een schatting is aangezien de onderneming (nog) niet daadwerkelijk in een faillissementsscenario verkeerd. Als blijkt dat de reorganisatiewaarde hoger is dan de liquidatiewaarde dan kan er een voorstel worden uitgewerkt en aangeboden aan de schuldeisers.

Geert Hoedjes
Geschreven door
Geert Hoedjes, JAN© Fusies & Overnames

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

Nieuwste verhalen