De voorwaarden voor financiële steunverlening bij aankoop van eigen aandelen

Financiële instellingen zijn bij de meeste kopers bereid om de koopprijs van de aandelen te financieren met een bancaire lening, aangevuld met een achtergestelde verkoperslening.
header image

31 mei 2022, Bart Berkers, Bol Corporate Finance

Steeds vaker wordt bij overnames een deel van de koopprijs voor de aandelen gefinancierd met vreemd vermogen. Financiële instellingen zijn bij de meeste kopers bereid om de koopprijs van de aandelen te financieren met een bancaire lening, mee te denken in alternatieve oplossingen zoals crowdfunding of de bancaire lening aan te laten vullen met een achtergestelde verkoperslening.

Hierdoor blijft de koper een deel van de koopprijs schuldig aan de verkoper. Aan zo’n verkoperslening zijn echter wel een aantal belangrijke voorwaarden verbonden.

Een bv of nv die eigen aandelen wil inkopen en dat niet kan financieren, zou in de verleiding kunnen komen de eigen aandelen door derden te laten kopen en daarvoor financiële steun te verlenen in de vorm van een verkoperslening of een zekerheidsstelling. Om crediteuren, die hierdoor kunnen worden benadeeld, te beschermen, gold er echter een verbod tot deze vorm van financiële steunverlening. Leningen voor de aankoop van eigen aandelen waren slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. 

Verkopersleningen toegestaan bij bv

Sinds de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is het verbod van financiële steunverlening vervallen. In de praktijk was een strikte toepassing van dit verbod namelijk niet wenselijk. In het MKB zijn verkopersleningen daarom niet meer gebonden aan het verbod tot financiële steun voor de verkrijging van de eigen aandelen en zijn verkopersleningen toegestaan. 

Het is wel raadzaam om de fiscale ontwikkelingen rondom de verkoperslening goed te volgen. Zo staat de fiscale renteaftrek op vreemd vermogen al enige tijd onder druk. Daarnaast is de Belastingdienst van mening dat verkopersleningen als earn-out onder de deelnemingsvrijstelling zouden kunnen vallen, waardoor een eventueel afwaarderingsverlies op de verkoperslening niet aftrekbaar en de ontvangen rente niet belast is. 

4 voorwaarden voor verkopersleningen bij nv

In het geval van financiële steun aan de koper van aandelen bij een nv moeten echter wél een aantal voorwaarden in acht worden genomen. Allereerst is de hoofdregel dat een verkoperslening alleen mogelijk is indien het bestuur besluit tot het verstrekken van de lening én dit bestuursbesluit voorafgaand is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarbij mag er slechts een lening verstrekt worden aan de koper voor de verkrijging van aandelen als aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

1.  Zakelijke voorwaarden 

De verkoperslening moet worden verstrekt tegen marktvoorwaarden: tegen zakelijke en in de markt gebruikelijke rente en zekerheden.

2. Gebonden vermogen-voorwaarde 

Het eigen vermogen verminderd met het bedrag van de lening mag niet kleiner zijn dan het gestorte en opgevraagde kapitaal vermeerderd met de gebonden reserves. Hiermee wordt voorkomen dat een al aangewend gedeelte van de vrije reserves nogmaals kan worden aangesproken voor een verkoperslening (of een uitkering). 

3. Kredietwaardigheid van partijen 

De kredietwaardigheid van de bij de verkoperslening betrokken partijen moet nauwgezet zijn onderzocht.

4. Billijke prijs 

De prijs waarvoor een derde de aandelen verkrijgt door een transactie met de nv moet redelijk en rechtvaardig zijn. 

Laat verkooplening toetsen door juridisch adviseur

Als er na afloop van de transactie financiële problemen ontstaan, wil een bestuurder natuurlijk niet aansprakelijk worden gesteld wegens wanbeleid. Laat een verkoperslening dan ook altijd toetsen door een juridisch adviseur. Op deze manier weet je zeker dat de verkooplening voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden en word je fiscaal niet verrast.

Zo oordeelde de Ondernemingskamer van Hof Amsterdam eerder in een dergelijke zaak dat het bestuur op zichzelf geen onjuist beleid had gevoerd, omdat zij bij het verstrekken van de verkopersleningen was afgegaan op het advies van de met het oog daarop inschakelde juridisch deskundigen. Neem dus het zekere voor het onzekere!


Bart Berkers
Bart Berkers, Bol Corporate Finance

Bart Berkers is juridisch adviseur M&A bij Bol Corporate Finance.

Bol Corporate Finance

Bol Corporate Finance brengt, met een ervaren en gedreven team, ondernemers in topvorm bij uiteenlopende vraagstukken. Vanuit de toekomstgerichte uitdaging of kans die u ziet als mens en ondernemer, begeleiden wij bij elke stap tijdens realisatie daarvan.

Brookz 500 (2023): bestel jouw exemplaar!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is het ultieme jaarboek met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Gerelateerde artikelen

De earn-out: bron van discussie of goede oplossing?

De earn-out kan een nuttige oplossing. Maar kan ook een bron van discussie vormen, zeker als de koper marge en winst kan wegsluizen.

lees meer >

Kopersmarkt: de earn-out regeling is weer in trek

De markt kantelt steeds verder van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt, waardoor de earn-out een grotere rol krijgt bij de deal.

lees meer >

De Non-Disclosure Agreement (NDA) in het overnameproces

De Non-Disclosure Agreement is een onmisbaar instrument in het overnameproces. Maar hoe ziet zo'n NDA er uit?

lees meer >