Exploitatiecyclus & bedrijfsovername

Jeroen Brabers, ABN AMRO | September 28, 2017

Wie een bedrijf wil kopen moet altijd een stevige analyse te maken van het werkkapitaal. De exploitatiecyclus (Asset Conversion Cycle oftewel ACC) geeft hiervoor het meeste inzicht.

Exploitatiecyclus 

De exploitatiecyclus geeft de geld- en goederenstromen van een bedrijf weer. Oftewel de periode tussen betaling aan de leverancier,  bewerking van de voorraad en de uiteindelijke betaling door de afnemer. In economische termen wordt dit vaak vertaald in de ratio netto werkkapitaal (NWK)/ omzet (debiteuren + voorraden – crediteuren als % van de omzet). Vanuit historisch perspectief geeft deze ratio de lengte van de exploitatiecyclus (ACC) weer. Een ratio van bijvoorbeeld 25% betekent dat de ACC gemiddeld vier keer per jaar wordt omgezet of ongeveer drie maanden duurt. De exploitatiecyclus is daarmee een weerslag van het businessmodel van de onderneming en linkt naar zowel de mogelijke operationele als  financiële risico’s.

Operationeel risico

Een toename van de omlooptijd van debiteuren kan bijvoorbeeld duiden op een geschil met afnemers, klanten met betalingsproblemen, toegenomen concurrentie, etc. Een toename van de omlooptijd van voorraden kan wijzen op verouderende voorraden of productieproblemen. En een daling van de omlooptijd van crediteuren kan wijzen op toenemende ongerustheid bij leveranciers.

Financieel risico

Wanneer een bedrijf een lange exploitatiecyclus heeft (dus als voorraden lang liggen en/of het lang duurt voordat debiteuren betalen en/of er relatief snel aan crediteuren moet worden betaald), betekent dit dat de omloopsnelheid laag is, of anders gezegd dat er weinig mogelijkheden per jaar zijn om marge te maken. Ook kost het dan meer geld om het werkkapitaal te financieren. Een lange exploitatiecyclus vereist daarom hogere marges. Omgekeerd vereisen lage marges daarom dus een korte omlooptijd. Er wordt te weinig verdiend om lang voorraden aan te houden of debiteuren laat te laten betalen. Een dalende margetrend in combinatie met een langere exploitatiecyclus is daarom vaak een klassiek waarschuwingssignaal dat de kasstroom onder druk staat.

Vanuit toekomstig perspectief kan de ratio NWK/omzet ook nuttig zijn om de toekomstige financieringsbehoefte van een onderneming te beoordelen. Een historische ratio van 25% geeft aan dat de onderneming bij een stabiele ACC in de toekomst voor elke extra EUR 100 aan omzet EUR 25 extra financiering nodig zal hebben.

Conclusie

Niet de cijfermatige ratio’s, maar het daadwerkelijk begrijpen van de exploitatiecyclus brengt mijns inziens de vereiste diepgang. Naarmate de exploitatiecyclus van een bedrijf toeneemt, zal ook het risico groter worden en is het ook noodzakelijk om een grotere buffer ter beschikking te hebben om onverwachte verliezen te absorberen.

Jeroen Brabers, ABN AMRO

Jeroen Brabers is werkzaam als financieringsspecialist grootbedrijf bij ABN AMRO. Hij richt zich op de acquisitie van krediet-gedreven transacties, waarbij de primaire focus ligt op leveraged-, overname- en andere complexe of alternatieve financieringsvormen.

artikel delen